+ 48 530 756 334
Zasady wynajmu sprzętu
 1. Wynajmujący (wypożyczalnia) nie organizuje spływów kajakowych. Spływy organizowane są przez Najemcę i na jego odpowiedzialność. „Najemcą” jest osoba fizyczna – pełnoletnia, bądź osoba prawna.  Przy wynajmie kajaków nie występujemy w roli organizatora spływu, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów, ratowników i ubezpieczenia. Właściwy przebieg spływu, dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wynajmujących kajaki.
 2. Kajaki jak i pozostały sprzęt może wynąjąć osoba pełnoletnia legitymująca się dokumentem tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport. Wynajmujący może odmówić wynajęcia sprzętu osobom które są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom niepełnoletnim. W przypadku jeśli Wynajmujący uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 3. Najemca  potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu i zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności  za wynajęty sprzęt i właściwy sposób jego użytkowania oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego ewentualnym  zgubieniem, kradzieżą bądź zniszczeniem (wg wyceny) w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania wraz z kosztem dostarczenia sprzętu do siedziby firmy.
 4. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, siedziska oraz wiosła, których najemca zobowiązany jest używać zgodnie z ich przeznaczeniem ponosząc również pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 5. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie przebywające na kajakach pod opieką Najemcy bądź innych podmiotów.
 6. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci  Najemcy oraz uczestników spływów.
 8. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wypożyczalnia pobiera kaucję w wysokości 10 zł za każdy kajak na mycie kajaka i pranie kamizelek asekuracyjnych po spływie przez Wypożyczalnię. Kaucja jest zwracana po spływie po zdaniu czystego kajaka i kamizelek asekuracyjnych (bez względu na pogodę i późną godzinę kończenia spływu). Po podpisaniu umowy najmu należność płatna jest w całości w czasie odbioru sprzętu. Dotyczy to również transportu kajaków.
 9. Rezerwując kajaki ustalamy telefonicznie i mailowo wszystkie szczegóły: liczbę dni, ilość kajaków, planowaną trasę, miejsce i godzinę podstawienia kajaków, dodatkowy sprzęt, liczbę małych kamizelek dla dzieci. W dzień spływu na niektóre zmiany we wcześniejszych ustaleniach może być już za późno. Ustalenia dokonywane są tylko z jedną osobą reprezentującą grupę.
 10. Warunkiem rezerwacji sprzętu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30 % wyliczonych kosztów.
 11. W przypadku rezygnacji z wynajmu kajaków do 10 dni przed ustaloną datą wypożyczenia  Firma zwraca  całość wpłaconej zaliczki. Jeżeli rezygnacja nastąpiła  w krótszym okresie  Firma nie zwraca wpłaconej zaliczki.
 12. Minimalnym okresem wynajmu sprzętu jest jeden dzień tj. od rana do wieczora
 13. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Najemcę i Wynajmującego.
 14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
 15. Zlecenia zgłaszane po godzinie 18 w tym samym dniu dotyczące zmian godzin i miejsc transportu nie będą realizowane, chyba że zaistnieje możliwość  ich wykonania.
 16. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być sklarowany a więc czysty w stanie umożliwiającym  jego natychmiastowe wypożyczenie.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 19. Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczna z akceptacją powyższych warunków.
Pilawa
Krutynia
Pilawa
Pilawa
Biebrza
Biebrza
Biebrza
Krutynia
Pilawa
Krutynia
Biebrza
Krutynia
Krutynia
Krutynia
Krutynia
Biebrza
Krutynia
Pilawa
Biebrza
Pilawa
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20